Regulamin

1. Definicje

 1. SERWIS Serwis Urodaportal.pl w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Gentleman Sp. z o. o. i rozpowszechniany pod nazwą „Urodaportal”, dostępny w sieci Internet w domenie http://www.urodaportal.pl. Serwis przeznaczony jest dla Klientów, zwanych dalej Użytkownikami i służy do rezerwowania Usług przez Użytkowników w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.
 2. SERWIS DLA BIZNESU Serwis Urodaportal.pl w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Gentleman Sp. z o. o. i rozpowszechniany pod nazwą „Urodaportal”, dostępny w sieci Internet w domenie http://salon.urodaportal.pl. Serwis dla Biznesu przeznaczony jest dla Usługodawców i umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.
 3. USŁUGODAWCA to osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca swoje Usługi w ramach Serwisu Urodaportal.pl. Usługodawca będzie świadczyć na rzecz Użytkowników Usługi w określonym dniu i godzinie, pod warunkiem dokonania skutecznej Rezerwacji z wykorzystaniem Serwisu Urodaportal.pl.
 4. UŻYTKOWNIK wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na utworzenie Konta. Dokonując procesu Rejestracji osoba niepełnoletnia oświadcza, że posiada zgodę, o której mowa powyżej.
 5. URODAPORTAL.PL to prowadzony przez Gentleman Sp. z o. o. Serwis internetowy. W Serwisie Urodaportal.pl publikujemy oferty na różne Usługi oraz umożliwiamy ich rezerwację przez Internet, jednocześnie dając Użytkownikom możliwość dokonania płatności on-line.
 6. REGULAMIN to niniejszy dokument. Aby korzystać z Serwisu Urodaportal.pl każdy Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować wszystkie postanowienia Regulaminu.
 7. KALENDARZ oznacza elektroniczny kalendarz, zamieszczony na stronie Serwisu Urodaportal.pl. Kalendarz przedstawia przejrzyste dla Użytkowników i dla Usługodawcy informacje na temat terminów wizyt oraz Cen Usług.
 8. CENA USŁUGI to cena brutto (całkowita) danej Usługi. Jest ona ustalona przez Usługodawcę. Ceny Usługi podawane są przy konkretnych ofertach. Cena Usługi jest wiążąca zarówno dla Użytkownika jak i dla Usługodawcy.
 9. USŁUGA oznacza usługę, którą Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Podstawowe zasady realizacji Usług opisane są w naszym Serwisie.
 10. REJESTRACJA to krótka procedura zakładania Konta w Serwisie Urodaportal.pl.
 11. KONTO to konto Użytkownika w Serwisie Urodaportal.pl o nazwie „Moje Konto”, które umożliwia logowanie się do Serwisu i podejmowanie dostępnych aktywności.
 12. REZERWACJA oznacza rezerwację Użytkownika, konkretnych Usług świadczonych przez Usługodawców w konkretnym terminie, której to Rezerwacji Użytkownicy dokonują za pośrednictwem Serwisu Urodaportal.pl.
 13. POTWIERDZENIE REZERWACJI to dokument nabywany za Cenę Usługi, który po zakończeniu procesu Rezerwacji z dokonaniem płatności on-line Użytkownicy otrzymują e-mailem lub SMSem, a który uprawnia do żądania wykonania Usługi przez Usługodawcę bez dodatkowych płatności w miejscu świadczenia Usług. W przypadku wybrania opcji płatności gotówką lub karta w miejscu świadczenia Usług Użytkownicy, którzy nabyli wyżej wspomniany dokument za Cenę Usługi, zobowiązani są dokonać płatności w miejscu świadczenia Usług.
 14. OPINIA W ramach Serwisu Urodaportal.pl dajemy możliwość Użytkownikom oceny wykonanej przez Usługodawcę usługi, w formie Opinii. Serwis Urodaportal.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii umieszczanych w naszym Serwisie.
 15. OFERTA PROMOCYJNA  to specjalna oferta od Usługodawcy zamieszczona w naszym Serwisie, dotycząca prezentacji wybranych Usług Usługodawcy wraz z oferowanymi przecenami i promocjami.
 16. POLITYKA PRYWATNOŚCI to dokument, w którym wyjaśniamy jakie dane osobowe Użytkowników Urodaportal.pl gromadzimy na potrzeby komfortowej obsługi oraz na jakich zasadach dane te są przez nas przetwarzane i wykorzystywane. Dokument określa też zasady na jakich Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych.
 17. PŁATNOŚĆ ONLINE wybrany przez Serwis system płatności PayU (agenta rozliczeniowego), umożliwia dokonanie płatności karta płatnicza lub przelewem w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Klientom dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Partnera.

2. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem prawnym stanowiącym umowę pomiędzy Użytkownikami a Gentleman Sp. z o. o. Korzystając z Serwisu Urodaportal.pl Użytkownicy akceptują niniejszy Regulamin a także Politykę Prywatności i Politykę plików cookies.
 2. Właścicielem i operatorem Serwisu Urodaportal.pl jest Gentleman Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, 65-001 Zielona Góra, przy ul. Strumykowej 24B/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000622600, NIP 9731030919, REGON 364673518.

3. Działanie serwisu

 1. Każdy kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet ma otwarty dostęp do Serwisu Urodaportal.pl. Dla korzystania z Serwisu Urodaportal.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Serwis Urodaportal.pl publikuje dane Usługodawców oraz ich cenniki wraz z elementami graficznymi i zdjęciami. Do publikacji danych Serwis wykorzystuje cenniki, oferty oraz inne dane przekazane przez Usługodawców lub opublikowane w ogólnodostępnych źródłach informacji (strony www, katalogi, cenniki, ulotki, foldery, prasa itd.).
 3. W przypadku wprowadzenia promocji nie określonych w niniejszym Regulaminie Serwis będzie określał szczegółowe warunki świadczenia usług promocyjnych w odrębnych regulaminach szczegółowych. Za każdym razem Serwis jest zobowiązany poinformować o tym wyraźnie Użytkowników w ofercie.

4. Zakładanie konta przez użytkownika

 1. Założenie Konta w Serwisie Urodaportal.pl wymaga Rejestracji. Aby się zarejestrować wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój adres e-mail oraz hasło. Podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wykorzystany jako login, a hasło będzie zabezpieczało dostęp do konta. Ze względów bezpieczeństwa hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków. W wybranych losowo przypadkach Serwis uzależni korzystanie od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu w Serwisie Urodaportal.pl, tzn. po podaniu loginu, będącego adresem e-mail wskazanym przy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika.
 3. Po uzyskaniu dostępu do Konta, Użytkownik może dowolnie modyfikować swoje Konto dzięki zakładce „Moje konto”.
 4. Nie należy udostępniać osobom postronnym hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika. Wszystkie czynności dokonane poprzez Konto traktowane będą jako dokonywane przez właściciela tego Konta. Jeżeli istnieje podejrzenie, że hasło Użytkownika, zabezpieczające dostęp do Konta, zostało przejęte przez inną osobę, prosimy niezwłocznie poinformować o tym Serwis. Konta zakładane w Urodaportal.pl są niezbywalne.
 5. Korzystanie z kont innych Użytkowników jest zabronione.
 6. Zakładanie więcej niż jednego Konta nie jest wykluczone. Kont traktowanych łącznie nie można wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 7. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na to, że Usługodawcy będą kontaktować się z Nim bezpośrednio na podany, podczas Rejestracji, adres e-mail lub nr telefonu.
 8. Serwis zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w Urodaportal.pl, w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, albo gdy naruszone zostały postanowienia Regulaminu, bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach możemy uzależnić dalsze korzystanie z Konta od dokonania zmiany hasła zabezpieczającego dostęp do tego Konta. W takiej sytuacji, po dokonaniu zmiany hasła natychmiast Użytkownik odzyskaj dostęp do Konta.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Urodaportal.pl poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszym biurem obsługi klienta, podając swoje dane oraz login (adres e-mail) i hasło do Konta. Konto ulega dezaktywacji w chwili usunięcia go z systemu.

5. Warunki rezerwacji

 1. Rozpoczęcie procesu Rezerwacji Usługi powoduje powstanie pomiędzy Użytkownikiem i Gentleman Sp. z o. o. Umowy o dokonanie Rezerwacji.
  • W przypadku wybrania opcji „zapłać gotówką na miejscu”, potwierdzenie Rezerwacji przez Usługodawcę powoduje zawarcie pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o wykonanie Usług.
  • W przypadku wybrania opcji „zapłać on-line”, po zatwierdzeniu płatności Użytkownik otrzymuje Potwierdzenie Rezerwacji. Stawienie się Użytkownika w oznaczonym czasie i miejscu uprawnia do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą bez dodatkowych płatności.
 2. Serwis Urodaportal.pl nie odpowiada za zobowiązania wynikające z umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą (w tym za nienależyte wykonanie tych umów, a także za jakość świadczonych przez Usługodawcę Usług). Nie występujemy też w charakterze agenta Usługodawców. Usługi prezentowane w Serwisie Urodaportal.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Aby dokonać Rezerwacji wystarczy wybrać odpowiednią Usługę oferowaną przez Usługodawcę, w określonym czasie, oraz wybrać metodę płatności, a następnie korzystając z formularza „zarezerwuj” wypełnić pola: imię, nazwisko, e-mail, telefon.
 4. Po zakończeniu powyższego etapu :
  • W przypadku wyboru opcji „zapłać on-line”, nastąpi przekierowanie do płatności on-line. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma, na wskazany adres e-mail, Potwierdzenie Rezerwacji.
  • W przypadku wyboru opcji „zapłać gotówką na miejscu” lub „zapłać kartą na miejscu” Użytkownik otrzyma, na wskazany adres e-mail, Potwierdzenie Rezerwacji.
 5. Użytkownik dokonujący Rezerwacji korzystając z Ofert Promocyjnych zgadza się na wszelkie inne wytyczne dotyczące danej promocji. W przypadku niektórych Ofert Promocyjnych Serwis Urodaportal.pl zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej wartości Usług jakie mogą być przedmiotem Rezerwacji.
 6. Dokonując Rezerwacji Użytkownicy upoważniają Serwis Urodaportal.pl do przekazania wypełnionego zapytania do Usługodawcy i wyrażają zgodę na dokonanie weryfikacji każdego przesłanego zgłoszenia rezerwacyjnego zarówno przez Serwis Urodaportal.pl, jak i przez Usługodawcę. Jednocześnie Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazanie wybranemu Usługodawcy ich danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

6. Płatności

 1. Korzystanie z Serwisu Urodaportal.pl oraz rejestracja w Serwisie Urodaportal.pl dla Użytkowników są bezpłatne.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawców są odpłatne. Rozpoczynając proces Rezerwacji Użytkownicy mają możliwość dokonania wyboru sposobu płatności: "zapłać gotówką na miejscu" „ zapłać kartą na miejscu” albo "zapłać on-line " (realizowana przelewem lub kartą kredytową przez system PayU). W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:
  • płatności za pośrednictwem Systemu Płatności PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Serwis przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;
  • Serwis udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
  • po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;
  • w celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 3. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Serwis nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 4. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia przez Serwis do Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Serwisu. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Serwis informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 5. W razie dokonania płatności gotówką w chwili odbioru zamówienia, za zwrot płatności odpowiedzialny jest wyłącznie Partner, a Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez niego zwrotu płatności.
 6. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Serwis.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności PayU jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności PayU zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 8. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

7. Anulowanie rezerwacji

 1. W przypadku braku możliwości skorzystania z Rezerwacji prosimy o jak najszybsze anulowanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Urodaportal.pl. Jeśli bez winy Usługodawcy Użytkownik nie skorzysta z dokonanej Rezerwacji i nie odwoła Rezerwacji nie później niż 24 godziny przed planowaną realizacją Usług, Serwis Urodaportal.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dokonywania płatności za Rezerwacje w lokalu (możliwość Rezerwacji z płatnością on-line pozostanie włączona).
 2. W przypadku dokonania płatności on-line podczas Rezerwacji istnieje także możliwość anulowania Rezerwacji. Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo do otrzymania zwrotu pełnej kwoty anulowanej Rezerwacji pod warunkiem, że anulowanie Rezerwacji nastąpi nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem (datą i godziną) wykonania Usługi. Jeśli anulowanie Rezerwacji nastąpi później, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu płatności.
 3. Proces anulowania Rezerwacji w Serwisie Urodaportal.pl jest bardzo prosty. W tym celu wystarczy zalogować się na swoje Konto i przy wybranej wizycie wybrać opcję „Anuluj rezerwację”.
 4. W przypadku anulowania Rezerwacji, skutkującego zwrotem płatności, Serwis Urodaportal.pl zwróci Użytkownikowi wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach rezerwacji w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Serwisu o anulowaniu rezerwacji.
 5. Serwis Urodaportal.pl, w celu zwrotu płatności, prosi o wskazanie rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kwota płatności. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę płatniczą, którą była dokonana płatność. Jeśli wyraźnie Użytkownik nie wskaże innej metody zwrotu, wszelkie zwroty gotówki realizowane będą za pośrednictwem metody płatności użytej przez Użytkownika do dokonania Rezerwacji. Jeśli pierwotna metoda płatności została anulowana, wygasła lub uległa innej zmianie, prosimy niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie. Jeśli Użytkownik nie złoży stosownego oświadczenia, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych. Gentleman Sp. z o. o. nie zrealizuje więcej niż jednego zwrotu pieniędzy.
 6. Zwrot można odrzucić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli zwrot nie zostanie odrzucony w terminie 30 dni, będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec Gentleman Sp. z o. o. i właściwego Usługodawcy dotyczących Rezerwacji oraz wynikających z tej Rezerwacji lub z nią związanych.

8. Prywatność i poufność

 1. Korzystając z usług Serwisu Urodaportal.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez nas ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na powierzanie przetwarzania tych danych wybranym Usługodawcom.
 2. Administratorem danych osobowych jest Gentleman Sp. z o. o.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu Urodaportal.pl zawarte zostały w Polityce Prywatności. Polityka prywatności jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

9. Zakres odpowiedzialności

 1. Gentleman Sp. z o. o. jest właścicielem Serwisu urodaportal.pl i ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie tego Serwisu. Gentleman Sp. z o. o. nie odpowiada natomiast za realizację Usług. Usługi, czyli świadczenia określone w poszczególnych ofertach opublikowanych w Serwisie Urodaportal.pl, spełnia wskazany w ofercie Usługodawca w swoim imieniu i na własny rachunek. Gentleman Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, ani następcze oraz ewentualne utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Usług przez Usługodawcę.
 2. Gentleman Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników lub danych Usługodawcy, jeżeli obowiązek udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Gentleman Sp. z o. o. nie odpowiada również za działania lub zaniechania operatora systemu płatności PayU, ani działania lub zaniechania będące efektem ograniczeń lub błędów systemu rozliczeń międzybankowych lub ograniczeń wynikających z przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych.

10. Reklamacje

 1. Jako operator Serwisu Urodaportal.pl przyjmujemy reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania naszego Serwisu. Przyjmujemy również reklamacje związane z niewykonaniem Usługi w terminie wskazanym na Potwierdzeniu Rezerwacji w przypadku, gdy usługa nie została wykonana w terminie, a wina leży po stronie Serwisu Urodaportal.pl. W przypadku gdy wina leży po stronie Usługodawcy reklamacja powinna być dokonana przez Użytkownika bezpośrednio u wybranego Usługodawcy. Wszelkie reklamacje kierowane do Serwisu Urodaportal.pl prosimy składać w terminie 14 dni od dnia wykonania Usługi (lub dnia w którym powinna być wykonana Usługa), w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres siedziby spółki Gentleman Sp. z o. o. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 2. W przypadku nienależycie wykonanej Usługi, Reklamacji należy dokonywać bezpośrednio u wybranego Usługodawcy. Adres pod którym można składać reklamacje, a także inne dane Usługodawcy wskazane będą zawsze w Potwierdzeniu Rezerwacji, które Serwis Urodaportal.pl wyśle do Użytkownika po dokonaniu Rezerwacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Serwis Urodaportal.pl zwróci się do Użytkownika z prośba o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 4. Poprawnie złożone reklamacje będą rozpoznane w terminie 14 dni licząc od momentu, w którym Serwis Urodaportal.pl otrzymał reklamację.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.

11. Nadzór nad treścią

 1. Gentleman Sp. z o. o., jako właściciel Serwisu Urodaportal.pl, ma uprawnienie (ale nie obowiązek) kontrolowania treści umieszczanych przez Usługodawców i Użytkowników w Serwisie. Treści te mogą być kontrolowane pod kątem zgodności z Regulaminem, przepisami prawa oraz zgodności ze stanem faktycznym. Wynikiem kontroli treści może być jej usunięcie z Serwisu. Jeśli zaobserwują Państwo treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, prosimy o informację.

12. Opinie

 1. Wyłączną odpowiedzialność za publikowane w Serwisie Urodaportal.pl treści ponoszą Użytkownicy. Użytkownicy przyjmują odpowiedzialność za wszelkie możliwe ryzyka prawne, które są związane z publikacją w źródle ogólnodostępnym.
 2. Użytkownik oświadcza, publikując opinię, że jest właścicielem zamieszczonej w Serwisie treści, lub posiada uprawnienia do korzystania z nich jak i upoważniania innych osób do ich używania, w Regulaminowym zakresie.
 3. Użytkownik dodający opinię oświadcza, że jest ona zgodna z prawdą. Użytkownik musi mieć świadomość, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za publikowanie treści, które zawierają fałszywe materiały, zniesławiające lub wprowadzające w błąd innych Użytkowników jak i osób mających dostęp do Serwisu Urodaportal.pl. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności także za publikowanie treści, które naruszają prawa i interesy osób trzecich, prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, tajemnicę handlową, prawa autorskie osobiste, prawo do prywatności, prawo do publikowania lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, prawa majątkowe.
 4. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za materiały niezgodne z prawem, w tym materiały pornograficzne lub nawołujące do nienawiści także za takie które są skierowane przeciwko mniejszościom lub ewidentnie szkodzą im. Użytkownik może także zostać pociągnięty do odpowiedzialności za materiały, które naruszają inne przepisy lub uregulowania prawne lub takie, które nawołują do ich złamania.
 5. Opinie Użytkownika o Usługodawcach jak i Opinie na ich temat mogą dotyczyć tylko i wyłącznie działalności zawodowej Usługodawców.
 6. Użytkownicy mają zakaz zamieszczania w Opiniach treści reklamowych.
 7. Serwis Urodaportal.pl ma prawo odmówienia opublikowania Opinii lub jej usunięcia jeżeli jest ona niezgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo dobrymi obyczajami.
 8. Użytkownik publikujący Opinię akceptuje, że jej treść jest informacją ogólnodostępną i jawną, że każdy mający dostęp do Serwisu Urodaportal.pl może zobaczyć jej treść. Użytkownik akceptuje także, że niektóre Opinie mogą być wyświetlane lub istnieje taka możliwość w związku z danymi osobowymi Użytkownika takimi jak Imię i Nazwisko, inicjały, nazwa Użytkownika, zdjęcie, wizerunek itp.
 9. Gentleman Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do korzystania z opublikowanych przez Użytkowników treści, w tym do publicznej prezentacji tych treści, do zmiany ich formatu, umieszczania w reklamach lub w innych dziełach, tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych, promocji i dystrybucji, jak również do zezwalania innym podmiotom na takie działania w ich witrynach internetowych lub na ich platformach medialnych. W związku z powyższym, publikując treści w Serwisie Urodaportal.pl Użytkownicy udzielają spółce Gentleman Sp. z o. o. nieodwołalnej, niewyłącznej, nieograniczonej geograficznie i czasowo, nieodpłatnej licencji do używania opublikowanych w Serwisie Urodaportal.pl treści w dowolnym celu, w tym na wyżej wymienionych polach eksploatacji. Jednocześnie udzielają Państwo takiej samej licencji na korzystanie ze swoich danych i wizerunku umieszczonych w Urodaportal.pl w związku z publikacją komentarzy i opinii. Licencja ta może podlegać cesji lub sublicencjonowaniu bez zgody Użytkowników.
 10. Serwis Urodaportal.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii publikowanych przez Użytkowników. Jeżeli takie opinie naruszają warunki niniejszego regulaminu lub przepisy prawa Partner ma obowiązek niezwłocznie zgłosić taką opinię spółce Gentleman Sp. z o.o. jako administratorowi. Jest to warunek konieczny do podjęcia przez spółkę Gentleman Sp. z o.o. odpowiednich działań w tym ewentualnego usunięcia treści opinii niezgodnej z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa.

13. Zmiany regulaminu

 1. Gentleman Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana staje się skuteczna w terminie 14 dni od momentu opublikowania w Urodaportal.pl zmienionego Regulaminu.
 2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią nowego Regulaminu może, we wskazanym powyżej terminie, usunąć konto na zasadach wskazanych w art. 4 ust. 9 Regulaminu. Nie usunięcie konta przez Użytkownika, we wskazanym powyżej przypadku, jest jednoznaczny z akceptacją zmiany Regulaminu.
 3. Do wszystkich Rezerwacji dokonanych przed dniem wprowadzenia nowego Regulaminu zastosowanie ma Regulamin, który obowiązywał w momencie dokonywania Rezerwacji.

14. Postanowienia końcowe

 1. Gentleman Sp. z o. o. zastrzega, że wszelkie teksty, Kalendarz oraz elementy graficzne umieszczone w Urodaportal.pl stanowią przedmiot praw autorskich lub praw wynikających z licencji przysługujących Gentleman Sp. z o. o.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016 r.